ما به رشد جهان از سال 2004 کمک می کنیم

ترانسفورماتور جریان 20-35kV