ما به رشد جهان از سال 2004 کمک می کنیم

ترانسفورماتور بالقوه قطب شده